Мобилен Белот

Моля прегледайте и се съгласете да съхраним и използваме вашите данни в сайта. Прочетете нашата политика за поверителност

Общи условия за ползване на услугите предлагани от ЛАН - ГЕЙМС ЕООД

I. Дефиниции
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1) "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер на Интернет страница или потребител, който позволява разпознаването им в глобалната Интернет мрежа
2) "Интернет сайт" е съвкупност от интернет страници които се адресират на общ URL адрес
3) "Браузър" e компютърна програма, която се използва за разглеждане на страниците в интернет
4) "Електронна препратка" е връзка в определена Интернет страница, която позволява препращане към друга Интернет страница
5) "Бъг" е програмна грешка в кода на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен от играта начин или дейност и/или която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват заложени и очаквани задачи.
6) "Преднамерени действия" са действия или бездействия, нарушаващи етичното поведение в Интернет или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Такъв тип действия са : изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения,spam) , реклама, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли или непряко намесване в играта на друг потребител (чужд акаунт) и всякакви умишлени действия спрямо друг потребител, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), използването и недокладването на бъг, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или всякодруго приложимо право.
7) "Парола" е код от букви и цифри , който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до интернет сайта и потребителския му профил.
8) "Потребителско име" е избран от потребителя комбинация от букви и цифри, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя. При определени условия Потребителско име може да бъде и електронната поща, която потребителят е използвал при регистрацията си.
9) "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
11) "Уебсайт" е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL адрес по протокол HTTP или HTTPS. Уебсайта съдържа файлове, текст, звук, изображения, хипервръзки или други материали и ресурси.
12) ЛАН (или LAN) е наименованието което се използва, за да се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
13) "Потребител" е всяко лице с право на регистрация съгласно Общите условия раздел III, което използва предоставяните услуги и/или ресурси осигурени от LAN.
14) "Сървър" е устройство или система от обединени устройства, използвайки инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със приемане,съхраняване, обработка, и предаване на информация.
15) "ВИП (или VIP)" е услуга предоставена от lan.bg която предоставя на потребителите активирали я - допълнителни предимства в сайта lan.bg, за определено време.
15) "Акаунт" е съвкупността от данните, които потребителят предоставя при регистрация, чрез които той се идентифицира уникално в системата. В него се включват и всички придобити при и/или по повод на участието на потребителя в игрите виртуални точки, ВИП дни или други виртуални благини.
16) "Множество профили (мулти акаунт)" представлява регистрацията на повече от един акаунт от един потребител.
17) "Роботи" се наричат автоматизирани скриптове под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт.

II. Oбщи разпоредби
1) Настоящите Общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон и представляват общи условия по смисъла на чл. 298.
2) С извършването на регистрация на сайта lan.bg всеки потребител заявява, че се е запознал, че разбира, че не оспорва и че приема всички от посочените по-долу разпоредби на тези Общи условия за ползване.
3) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани едностранно от Администратора. Изменението влиза в сила спрямо всички регистрирани потребители след изтичането на 7 (седем) дена от публикуването на съответното изменение в сайта lan.bg.
4) Всички спорове и искове, свързани с ползването на сайта lan.bg и/или на игри предоставени от lan.bg (или ЛАН - ГЕЙМС ЕООД) на трети лица , възникнали между потребител при и/или по повод на тези Общи условия, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване на отношенията между Потребителя и Администратора, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Търговския арбитражен съд, гр. София съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
5) Спрямо настоящите Общи условия се прилага Българското право.

III. Условия за регистрация
1) За да играе игри, достъпни чрез услугата, потребителя трябва да се регистрира. Право на регистрация в страницата lan.bg имат физически лица, които са навършили 18 години (съответно – са навършили пълнолетие по силата на законите на държавата, чиито граждани са тези лица и от която се осъществява достъп до страницата lan.bg), и само при условия, че тези лица не са поставени под запрещение и/или чиято дееспособност не е ограничена по някакъв друг начин.
2)Лица, които не отговарят на горните условия, нямат право на регистрация в страницата lan.bg. С извършването на регистрация в страницата lan.bg всеки потребител заявява, че отговаря на посочените в т. 1 условия. В случай, че Администраторът впоследствие установи, че данните от декларацията на потребителя са неверни или не отговарят на условията за регистрация, Администраторът има право, без да е необходимо каквото и да е предварително уведомление до потребителя, да заличи регистрацията на съответния акаунт. При изтриването на акаунт в този случай, потребителят няма право да повдига искания за възстановяване на каквито и било данни – виртуални точки, ВИП дни или други благинки.
3)Потребителят се задължава да проверява периодично, но при всички случаи не по-рядко от един път месечно дали настоящите Общи условия за ползване са изменени и/или допълнени. В случай, че част от тези условия бъде променена и/или допълнена и потребителят не е съгласен с нея, той е длъжен да уведоми за това незабавно и писмено администраторите на страницата или да заличи незабавно своята регистрация и своя акаунт, като поеме за своя сметка всички свързани с това евентуални неблагоприятни последици, които възникват за него (вкл. евентуалната загуба на виртуални и/или реални парични средства). В случай, че потребителят не е уведомил писмено администратора за несъгласието си и/или не е заличил своята регистрация и своя акаунт, се счита, че потребителят е съгласен изцяло с изменението и/или допълнението на Общите условия за ползване.
4)Регистрацията в страницата lan.bg и прекратяването й са доброволни (с изключение на случаите на принудително прекратяване описани в Общите условия) и зависят само и единствено от волята на съответния потребител.
5)Регистрацията в страницата lan.bg е безплатна. Единственото условие е да отговаряте на критериите за потребител по смисъла описан в настоящите Общи условия и да заявите пълното и безусловно,че приемане на настоящите Общи условия.
6)В процеса на регистрация потребителят задължително попълва формуляр за регистрация с минимално необходимо и незадължително съдържание. Правилното попълване на минимално необходимото съдържание единствено гарантира на успешно извършване на регистрацията на съответния потребител. Попълването на полетата с незадължително съдържание се извършва по желание и според собствената и независима преценка на потребителя.
9)С регистрацията си в страницата lan.bg всеки потребител заявява, че е съгласен и не възразява с предоставянето и обработката на личните данни, които е предоставил в процеса на регистрация, или които ще предостави впоследствие – в хода на използване на услугите, предоставяни на страницата lan.bg.
10)Всички данни, които предоставя всяко лице при регистрацията си, се считат за пълни и верни до установяването на противното. Всяко лице, извършило регистрация в lan.bg, носи отговорност за верността и пълнотата на личните и другите данни, които предоставя във връзка с регистрацията си. Администраторът си запазва правото да редактира информацията предоставена от потребител и/или да блокира или изтрие акаунт без предварително предупреждение , по собствената му и независима преценка в случаите когато данните за акаунта или действията на потребител притежаващ даденият акаунт извършени в игра или на сайта противоречат на правилата на настоящите Общи условия и/или добрите нрави.
11)От данните, предоставени от потребителя в процеса на регистрация, видимо за останалите регистрирани потребители ще бъдат всички данни от профила на съответния потребител, с изключение на адреса на неговата електронна поща, паролата и всяка друга информация, заличена от Администраторът, както и такава , която потребителят е изрично е посочил, че не желае да споделя посредством дадените възможности на сайта.
12)Потребителят има право по всяко време да променя и актуализира личната информация, която е посочил за целите на съставяне на своя профил и която е достъпна за промяна през сайта или директно в игрите.
13)С извършването на регистрация на страницата lan.bg всеки потребител заявява, декларира и се задължава :
-              Да не разпространява и публикува на сайта снимки и всякакви други изображения и текстови материали с чужди авторски права, както и с други защитени от закона права на трети лица, без изричното съгласие от притежателят на тези права.
-              Да не разпространява и публикува на сайта снимки и всякакви други изображения в които присъстват трети лица, които не са дали изрично своето съгласие за това.
-              Да не разпространява съдържание, което е обидно, накърняващо добрите нрави, недостойно, порнографско, насилствено,агресивно, неприлично, провокиращо към омраза и нетърпимост ,внушаващо етническа,религиозна,расова,политическа,национална нетърпимост или всяка форма на насилие или по друг начин нарушаващо законови разпоредби и/или защитени права и правни интереси на други лица.
-              Да не разпространява и публикува на сайта снимки и всякакви други изображения и текстови материали съдържащи конфиденциална информация или такава засягаща интересите на трети страни незавсимо дали тя е вярна,невярна или подвеждаща.
-              Да не разпространява и публикува на сайта снимки и всякакви други изображения и текстови материали или каквото и да е друго съдържание неподходящо за лица под 18-годишна възраст.
-              Регистрирайки се в сайта, не желае да получава фактура за плащанията си към услугите на сайта и разбира и приема , че при техническа неизправност на lan.bg, ВИП дните (или часовете) загубени поради техническата неизправност - не се възстановяват.
14) Да не регистрира потребителски имена близки по значение до тези използвани от администраторите и модераторите на сайта (като например всички имена производни или близки по значение до admin, moderator, support и други не упоменати тук , но приети като такива за служебни) или други имена, чрез които се представяте като упълномощени лица от сайта, докато реално на вас не са ви предоставени такива права. В случай, че регистрирате такива, акаунта ви може да бъде изтрит без предупреждение, като всички виртуални точки, ВИП статуси или други виртуални благинки закупени от вас ще бъдат отнети.

ІV. Потребителски профил
1) Всеки потребител при регистрация в уебсайта получава потребителски профил (акаунт), като един потребител има право да притежава само един потребителски профил. За собственик на профила се счита собственикът и/или титулярът на електронната поща, използвана при регистрацията на съответния потребител. Всякакви други договорки (писмени или устни ) нямат обвързващо действие спрямо екипа на lan.bg.
2) Потребителското име представлява уникален код от букви и цифри , посредством които потребителят се индивидуализира при ползването на Услугите. Lan.bg не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
3) Паролата представлява код от букви и цифри , който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. Потребителят се задължава да не прави достояние на трети лица паролата си и носи отговорност за това да създаде всички необходими условия при полагането на високи стандарти за сигурност на информацията за това трети лица да не могат да осъществяват неоправомощен достъп до неговата парола и до страницата lan.bg, използвайки неговия акаунт. С цел избягването на недоразумения се постановява, че екипът на lan.bg не носи каквато и да е отговорност, свързана с неправомерно осъществяване на достъп до Вашия акаунт от лица, различни от Вас и без Вашето изрично съгласие за това, вкл. и в случаите, в които в резултат на този неоторизиран достъпът Вашият акаунт е съществено променен, изтрит или заличен по друг начин, или ако натрупаните до момента печалби бъдат използвани от лицето без право на достъп за цели, различни от Вашите.
4) Администраторът не носи отговорност, ако някой узнае потребителското име и/или паролата на някой потребител и го използва за да вземе информация, промени или изтрие профила на този потребител. В допълнение Администраторът не носи отговорност към потребителите във връзка с преки, непреки, случайни вреди, включващи, но без да се ограничават само до, вреди вследствие на загуба на печалби, добра воля, пропуснати ползи, загуба на данни или други загуби като резултат от: ползването или невъзможността да ползвате услугите на сайт или всеки друг въпрос, свързан с услугите, предлагани на сайта.

V. Интелектуална собственост
1) Всички игри, услуги, предлагани на сайта ( включително начин на изработка ,функционирането, външния вид, дизайна, изпълнимия source код ) са защитени обекти на авторското право и сродните му права. Потребителите могат да копират части от съдържанието единствено и само за тяхна лична употреба и само доколкото по този начин не се нарушават авторските права и защитените марки и търговски знаци, поместени на страницата lan.bg. Забранява се съхраняването на части от страницата без предварителното писмено съгласие на администратора, независимо от формата, в която се извършва това съхраняване.
2) Използването на лого, търговски марки и други знаци на сайта са собственост на lan.bg или се извършва с изричното съгласие на собствениците на тези търговски марки, лого и знаци. Забранява се на потребителите да извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до нарушаване на правата на интелектуална собственост, свързани с тези търговски марки, лого и знаци. В частност с цел избягването на недоразумения се постановява изрично, че предоставянето на възможност за ползване на страницата и съдържанието й от потребителите не представлява каквото и да е оправомощаване или лицензия да се ползват търговските марки, лого и знаци, поместени на нея.
3) С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта потребителят се съгласява и предоставя на Администратора правото да визуализира публикуваното съдържание в Потребителски профили, създадени от други потребители, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта , на които се визуализира Потребителското съдържание
4) Всякакви опити за модификация съдържанието на сайта от страна на потребителите са строго забранени. Под модификации се разбира потребителите да поместват на сайта съдържание, което не е необходимо за целите на регистрацията и не е било предварително одобрено от Администратора и/или да променят правилата за участие в игрите, включително и чрез предлагането на залози, които не са незначителни по смисъла на Закона за хазарта и в този смисъл са забранени всякакви действия или бездействия на потребителите, които могат да доведат до каквато и да е промяна на изцяло нехазартния характер на игрите, предлагани на страницата lan.bg.
5) Регистрираният потребител е единствено отговорен за законността на потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите на Уебсайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване
6) Страницата lan.bg може да съдържа линкове към други интернет-страници, както и други интернет-страници могат да съдържат линкове към страницата lan.bg. Тези други страници не се намират под контрола на Администратора и екипа на lan.bg, поради което Администраторът не може да поеме каквато и да е отговорност за сигурността на функционирането и защитата на личните данни, които предлагат тези други страници. Посещаването на тези други страници чрез евентуални линкове на страницата lan.bg се извършва изцяло на отговорност и риск на всеки отделен потребител

VI. Участие в игри и турнири
1)С успешната си регистрация всеки потребител получава правото да ползва услугите, предлагани на страницата. Основната част от съдържанието на сайта представлява предлагането на развлекателни игри. В зависимост от типа на играта , те може да се играят индивидуално, индивидуално срещу компютър, както и между двама или повече потребители или организирани първенства и турнири, в които да участват потребители. Следователно при успешната регистрация всеки потребител има право да участва в игрите и/или турнирите, предлагани на страницата lan.bg. В резултат на участието на всеки отделен потребител в конкретни игри и/или турнири, предлагани на страницата lan.bg, в полза на отделните потребители могат да възникнат и други права и задължения – съгласно условията за участие в съответните игри и/или турнири и както е описано най-общо в тези Общи условия.
2) Игрите, предлагани за ползване на сайта lan.bg, НЕ представляват "хазартни игри" по смисъла на Закона за хазарта. Всички игри, които се предлагат за ползване на страницата lan.bg, служат за отдих и развлечение, демонстрация на сръчност и умения или са с познавателна цел
3) Участието в игрите на страницата lan.bg става без даването на залог от страна на потребителя.
6) Спечелените от даден потребител виртуални точки не могат да бъдат осребрявани и/или обратно изкупувани от Администратора и/или продавани на други потребители и трети лица. При установено продаване на точки от един потребител към друг или трето лице, съответните точки ще бъдат конфискувани и като наказание ще бъде прилагана санкция за конфискуване на всички точки на единият или двата и повече акаунта участващи в споразумението помежду си. По преценка на Администратора акаунта извършващ продажбата и/или този извършващ покупката могат да бъдат изтрити или блокирани, като загубят всички притежавани от тях точки. При налагане на описаната по-горе санкция, Администратора не дължи никаква компенсация на нито една от страните. Също така всяко споразумение извършено между потребители и/или трети лица не е обвързващо спрямо Администратора. Виртуалните точки на даден потребител не представляват ликвидно и изискуемо вземане спрямо lan.bg
7) Администраторът не носи отговорност, ако вследствие на неправилно въвеждане на текст на СМС за извършване на заплащане за ВИП услуга, плащанията, извършени от даден потребител, не достигнат до сметките на Администратора и вследствие на това акаунтът на този потребител не може да бъде кредитиран със съответния брой ВИП дни. Поради факта, че плащанията се извършват чрез системи за разплащане, които се намират извън контрола на Администратора, е възможно между момента на извършване на плащането от страна на потребителя до момента на получаване на съответната сума от Администратора и последващото кредитиране на акаунта на потребителя със съответния брой ВИП дни, да мине известно време, чиято продължителност не може да бъде предвидена. Във връзка с това Администраторът не може да бъде държан отговорен за евентуални забавяния по смисъла на предходното изречение, независимо че в периода между момента на извършване на плащането и момента на заверяване на сметката на потребителя със съответния брой ВИП дни потребителят няма да бъде в състояние да ги използва.
8) Заплатените суми не подлежат на възстановяване в брой в полза на потребителя. При наказание на потребител заради игра и/или поведение и/или практики, несъобразени с тези Общи условия или текущите правила Администраторът не е задължен да прехвърля виртуални благини ( точки, вип статус и прочие) от акаунта на санкционирания потребител на нов акаунт, или пък да компенсира по някакъв начин на собственика на акаунта асоциирани с този акаунт
9) При провеждане на турнири в някои от игрите е възможно обявяването на награден фонд. Този награден фонд се формира за сметка на lan.bg. Наградният фонд се дава на победителя в турнира, като точните условия се описват в правилата за провеждане на съответния турнир. Участие в турнири имат само регистрирани потребители с право на регистрация съгласно тези Общи условия.
10) Виртуалните точки могат да бъдат прехвърляни от един на друг потребител, само и единствено с предварителното писмено съгласие на Администратора или в случай, че съответната игра има такава опция изрично упомената в нея.

VII. Права и задължения на потребителя
1) Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на приложението - клиентско оборудване и софтуер за достъп до Интернет.
2) Потребителят има право на достъп до игрите, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Общите условия
3) Потребителят се задължава при ползване на игрите :
- Да не извършва Преднамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия и не използва Множество профили. Такива действия се наказва с блокирането и заличаването на всички акаунти без предупреждение. Всички натрупани виртуални точки, вип статус и/или виртуални благини се отнемат от потребителя, без за това да му се дължи каквото и да е обезщетение. Наказанията при нарушаването на това правило се прилагат независимо дали акаунтите се използват ефективно от регистриралия ги потребител, или не.
- При размяна или прехвърляне свои акаунт към друг потребител да уведоми Аднистратора или екипа на сайта в писмена форма. Всяко следващо влизане в старият акаунт на потребител , който е поел нов такъв се счита за използване на Множество профили и е наказуемо според текущите правила. Потребители, които участват в подобна размяна/подаряване на акаунт/и, сами носят отговорност за произтичащи от това действия, недоразумения и проблеми и екипът ни не се ангажира с разрешаването им или взимане на административно становище по въпроса
- Да не накърнява личното достойноство на другите потребители на ПРИЛОЖЕНИЕТО и да не ги дискриминира на база възрастова, религиозна, етническа, политическа, полова, сексуална или друга основа, както и да не подбужда нарушаване на законодателството на Република България.
- При откриване на бъг в играта е длъжен незабавно да преустанови използването на този бъг, да не разгласява съществуването му и да уведоми незабавно Администратора за това, като посочи въпросния бъг и възможните му негативни ефекти. За използването и недокладването на бъг, потребителят се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални точки , виртуален ВИП статус или виртуални благини. При открит начин за заобикаляне на системата, при умишлен опит за затрудняване на работата на сървърите, както и при опит за манипулиране на кодовете на играта, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта
- Да не влиза в чужд акаунт без знанието на собственика. В случайте на такова влизане или непряко намесване в играта на друг потребител / чужд акаунт и всякакви Преднамерени действия спрямо друг потребител, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални точки, виртуален вип статус и виртуални благини.
- Да не използва Роботи и/или скриптове. Всяко използване на такива средства е строго забранено и се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални благини (точки, вип статус и пр.)
- Да не използва каквито и да било похвати за да получи конфиденциална информация от други потребители, като пароли, различни видове кодове и всеки друг вид информация, до която нормално не би трябвало да имат достъп; Обидни и нецензурни потребителски имена; Обидни, нецензурни, рекламни аватари;Обиди и заплахи от страна на потребителите към екипа на играта или други потребители
4) Всякакъв вид обиди , изнудване, заплахи и/или дискриминационни изказвания, които се отправят от и/или към потребители и Администратора или екипа на lan.bg са строго забранени, независимо от вида, мястото, и времето по което са отправени. Насилствено поведение към друг потребител да изтрие акаунта си , игри с един акаунт, извършване на игра с друг акаунт, споделяне на парола или подтикване към нарушение на правилата на сайта е забранено.
5) Потребителите нямат право да осъществяват рекламна дейност на сайта, както и в игрите, независимо дали това се извършва под формата на реклами в чата, в потребителските имена, под формата на текст, банери, линкове, картинки, аватари,при обмяната на съобщения между потребителите и др. и независимо дали се извършва със съгласието на рекламираното лице (собственика на рекламираната марка) или не. Всякакъв тип реклама, спам и нежелани писма са забранени
6) Всяко установено от Администратора нарушение на забраните по този раздел се наказва с изтриване на акаунта на потребителя, извършил нарушението, и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални благини (точки, вип статус и др.), асоциирани с този акаунт. Като по-лека мярка, по преценка на администратор, може да се наложи намаляване на рейтинга за игра/игри, намаляване на виртуалните точки, срока на действие на ВИП статуса и/или намаляване и/или пълно премахване на получените виртулни благини. В допълнение на това Администраторът има право да получи от нарушителя обезщетение за всички други вреди, които е претърпял вследствие на съответното нарушение ( включително и за всички евентуално наложени му глоби и санкции от компетентните български власти )
7) Вие като потребител се съгласявате и признавате, че сте единственият отговорен за формата,съдръжанието и точността на материалите и съобщенията които публикувате в сайта или изпращате до други потребители, когато ползвате услугите предоставени от сайта.
8) Потребителят се задължава редовно да проверява за промени в настоящите Общи условия. В случай на несъгласие с тях или с част от тях, той се задължава да прекрати преустанови използването на игрите и да се откаже от настоящите Общи условия посредством изтриване на акаунта си.

VIII. Права и задължения на lan.bg
1) Lan.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва сайта и игрите, като не носи отговорност за дейността на потребителя във връзка с използване на сайта и игрите. Lan.bg няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на сайта и игрите.
2) Lan.bg има правото да поставя на всяка от страниците на сайта и в игрите електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от lan.bg или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на lan.bg. Lan.bg не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването на сайта и/или игрите, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от потребителите електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.
3) Lan.bg има право да изпраща непоискани търговски съобщения до потребителя, включително чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в сайта или/и игрите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от lan.bg.
4) Lan.bg има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа на потребителя до сайта или/и игрите, както и да ограничава временно достъпа на потребителя до сайта/игрите или на отделни части от него.
5) Lan.bg има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание , да променя рейтинга, виртуалните точки, срока на валидност на ВИП статуса, броя игри, броя победи, загуби и всякакви други данни обвързани с действията на потребителя в сайта или игрите, особено в случаи на опити за измама (в това число, но не само, използването на нечестни, непочетенни и/или други методи с цел манипулация на резултатите в сайта или игрите) и/или нарушаване на настоящите Общи условия , добрите нрави или други приложими норми.

IX. Ограничаване на отговорността
1) Администраторът на lan.bg не може да даде гаранция, че услугите, които се предлагат на страницата lan.bg ще функционират 24 часа на ден, 7 дена в седмицата, без да бъдат допускани технически и човешки грешки.
2) Администраторът на сайта също така не може и не се ангажира с участие във взаимотношенията потребител-потребител, както и не упражнява контрол върху поведението и държанието на потребителите в сайта. В случай на възникване на спор между двама или повече потребители, Вие освобождавате сайтът lan.bg (както и всички негови служители или помощници) от претенции, искове или възстановяване на щети (фактически или последствени, директни или индеректни) от всякакъв характер, знайни и незнайни, разкрити или неразкрити, подозирани или неподозирани, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с подобни спорове и спорове или проблеми свързани със забрана за чат за определен период от време (дни,седмици или месеци) или от изтриването на акаунт без право на възстановяване.
3) Администраторът също така няма задължението да контролира съдържанието и съобщенията предоставени от нашите потребители за нас или към други потребители и не гарантира за точноста, цялостта или качеството на това съдържание. Впредвид това вие разбирате и приемате, че като използвате услугите на сайта, може да видите съдържание и съобщения, които са обидни, неприлични, противоречиви, не отговарящи на добрите обноски.
4) Участието на администраторите, модераторите и всички служители на lan.bg при санкционирането на потребители, чрез забрана на акаунтът, изтриване на профил или част от съдържанието на профил или други методи за налагане на санкции е напълно доброволно и не задължително.
5) С регистрацията на потребител в страницата lan.bg не води до възникването на някакво специално отношение между този потребител и Администратора.

X. Други условия
1)Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия бъде обявена за недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд, арбитраж или друг компетентен орган, останалите разпоредби на Общите условия, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби се считат неписани в тези Общи условия и следва да бъдат заместени от Страните по добросъвестен начин от действителни, приложими и взаимно приемливи разпоредби, чието действие постига максимално близък икономически резултат до този на недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби.
2)Настоящите Общи условия пораждат действие и обвързват страните по него, техните частни и универсални правоприемници. Независимо от предходното изречение, никоя от страните няма право да прехвърля каквато и да е част от задълженията си по настоящите Общи условия без предварителното съгласието на другата страна. Настоящата разпоредба не може да се тълкува и прилага по начин, който ограничава възможността на Администратора да прехвърля права и задължения на свързано с него лице, ако това се налага или е продиктувано от съображения за удобство.
ЛАН - ГЕЙМС ЕООД, ЕИК 201903513, гр. Трявна, ул. П.К. Яворов 8
Настоящите Общи условия за ползване на услугите, регистрация и участие в игрите предлагани от lan.bg са последно обновени на 17.03.2013 г.